BDAR reglamentas

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

UAB „SKUBA“ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Šiame privatumo pranešime yra pateikiama informacija apie UAB „SKUBA" (toliau – Bendrovė) vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Bendrovė pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jos klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas skirtas mūsų klientams ir partneriams, bei jų atstovams (darbuotojams ir kitiems įgaliotiems asmenims, kurie palaiko ryšius su Bendrove).

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat Skuba įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas - UAB „SKUBA“, juridinio asmens kodas 121559428, V.A.Graičiūno 36, LT-02241 Vilnius Lietuva, el. p. personalas@skuba.lt, tel. 8 52 55 34 60 .

Asmens duomenis Jūs Bendrovei pateikiate savanoriškai. Bendrovė juos privalo tvarkyti tam, kad galėtų sudaryti su Jumis sutartis, tinkamai įvykdyti Jūsų atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles. Jums nepateikus asmens duomenų, Bendrovė negalės su Jumis sudaryti sandorių, vykdyti Jūsų užsakymų, tiekti reikalingų prekių, suteikti kitų Jums reikalingų paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai - sutarčių su klientais (pirkėjais) ir tiekėjais sudarymas ir vykdymas, įskaitant įsiskolinimų iš įsipareigojimus nevykdančių pirkėjų išieškojimą (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį; taip pat tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ir Jūsų interesų, kai Bendrovė tvarko Jūsų nurodytų atstovų, įgaliotų palaikyti ryšius su Bendrove, asmens duomenis), privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita (teisinis pagrindas: Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas), ūkinių operacijų analitika (statistika) (teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai analizuoti savo verslo operacijas bei vesti jų statistiką).

Tais atvejais, kai Jūs arba Jūsų atstovai (asmenys, palaikantys ryšius su Bendrove) skambina į Bendrovę arba jos filialus, Bendrovė, siekdama užtikrinti tinkamą Jūsų aptarnavimą, užsakymų ir pretenzijų valdymą, o taip pat kartu ir savo teisių bei teisėtų interesų apsaugą ir gynimą, tvarko ir skambučių duomenis bei pokalbių įrašus (teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai valdyti užsakymus ir jų vykdymą, pretenzijas bei rinkti to įrodymus).

Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą.

Jei Jūs dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose mokymuose ir/arba į juos siunčiate savo darbuotojus ar kitus atstovus, Bendrovė Jūsų ir šių asmenų asmens duomenis privalo tvarkyti tam, kad galėtų Jums suteikti mokymų paslaugas, vesti mokymų dalyvių apskaitą, išrašyti apmokėjimui sąskaitas faktūras, taip pat išduoti mokymų dalyviams sertifikatus (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, taip pat Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas).

Bendrovės tvarkomų asmens duomenų gavėjai – Bendrovės ir filialų darbuotojai, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojos, vardu, taip pat Bendrovės partneriai, kuriems, siekdami įvykdyti įsipareigojimus Jums, atskirai atvejais perduodame Jūsų užsakymų įvykdymui reikalingus asmens duomenis. Teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydama savo prievoles, Bendrovė teikia Jūsų duomenis ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

Bendrovė tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas.

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys Bendrovėje Būtų tvarkomi.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu.

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus, Bendrovė turi teisę atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.

Rekvizitai

UAB "SKUBA"
Įmonės kodas: 121559428
PVM kodas: LT215594219
Adresas: V. A. Graičiūno g. 36, LT-02241 Vilnius
GPS koordinatės: 54.608780, 25.159911

 

BDAR reglamentas

Plačiau apie BDAR

Darbo laikas

Pardavimų skyrius:
8:00-19:00  I-V, 12:00-13:00  pietų pertrauka
8:00-14:00  VI

Servisas:
8:00-20:00  I-V, 11:00-11:30  pietų pertrauka
8:00-17:00  VI 
8:00-17:00  VII

Sandėlis: 
8:00-20:00  I-V, 11:00-11:30  pietų pertrauka


Naudinga informacija

Administracija
Tel. (8 5) 2553460, Faks. (8 5) 2640412
El. paštas skuba@skuba.lt
Buhalterija
Tel. (8 5) 2553465, Faks. (8 5) 2642971


Skuba Route


Plačiau